در این جلسه که با حضور ریاست اداره و کاشناسان مربوطه در اتاق ریاست برگزار شد به بررسی پرونده های مددجویان جایگزین برای معرفی به بانک ها جهت تسهیلات اشتغالزایی در حوزه های تخصصی به صورت جداگانه  بحث و تبادل نظر شد.